Dr. Ani Bajrami

Dr. Ani Bajrami ёshtё punonjёse kёrkimore-shkencore nё Muzeun e Shkencave tё Natyrёs dhe lektore e lёndёs sё Antropologjisё nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, Universiteti i Tiranёs.

Prof.Dr. Fatmir Memaj

Prof.Dr. Fatmir Memaj ёshtё pedagog dhe lektor i lёndёve tё “Statistikёs”, “Demografisё” dhe “Metodave e Teknikave tё Kёrkimit”, nё Fakultetin e Ekonomisё, Universiteti i Tiranёs.

Prof.Dr. Ferdinand Bego

Prof.Dr. Ferdinand Bego është pedagog dhe lektor i moduleve “Zoologji Vertebrore” dhe “Biodiversiteti dhe Ruajtja e tij”, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Prof. Dr. Petrit Zorba

Prof. Dr. Petrit Zorba është pedagog në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe përgjegjës i departamentit të Klimës dhe Mjedisit në IGJEUM (Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit).

Prof. Asoc. Dr. Zydi Teqja

Prof. Asoc. Dr. Zydi Teqja është pedagog pranë Departamentit të Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peisazhit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Prof.Dr. Romeo Hanxhari

Prof. Dr. Romeo Hanxhari është pedagog dhe përgjegjës i Departamentit të Gjeografisë në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

Prof.Asoc.Dr. Mihallaq Qirjo

Prof.Asoc.Dr. Mihallaq Qirjo është pedagog dhe lektor i lëndëve “Ekologji” dhe “Ekologji e Ekosistemeve”, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Prof. Dr. Jamarbër Malltezi

Prof.Dr. Jamarbër Malltezi është ekspert me përvojë i çështjeve mjedisore në Shqipëri dhe ka publikuar artikuj shkencore në revista të njohura. Gjithashtu, është pedagog dhe lektor i lëndëve “Planifikimi mjedisor i territorit”, “Aftësim profesional”, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Prof.Dr. Elvin Toromani

Prof.Dr. Elvin Toromani është pedagog dhe lektor i lëndëve të “Dendro-metrise” dhe “Dendrokronologjisë e Inventarizimit të Pyjeve & Remote Sensing” në Fakultetin e Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Prof. Dr. Alfred Mullaj

Prof. Dr. Alfred Mullaj ёshtё botanist dhe ish pёrgjegjёs i Qendrёs Kёrkimore tё Florёs dhe Faunёs.

Prof. Dr. Julian Shehu

Prof. Dr. Julian Shehu ёshtё botanist dhe pёrgjegjёs i Qendrёs Kёrkimore tё Florёs dhe Faunёs.

Prof. Asoc. Nehat Çollaku

Prof.Asoc. Nehat Çollaku është pedagog dhe lektor i moduleve “Politika Pyjore”, “Mbrojtja e Natyrës” dhe “Planifikimi i Territorit”, në Fakultetin e Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Prof. Asoc. Dr. Rigers Bakiu

Prof. Asoc. Dr. Rigers Bakiu ёshtё pёrgjegjёs i Departamentit tё Akuakulturёs dhe Peshkimit, nё Universitetin Bujqёsor tё Tiranёs.

Dr. Enerit Saçdanaku

Dr. Enerit Saçdanaku është kërkues shkencor pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës, në Muzeun e Shkencave të Natyrës “Sabiha Kasimati”.

Prof.Dr. Petrit Ramaj

Prof. Dr. Petrit Ramaj është pedagog dhe lektor i lëndëve “Biologjia e shtimit të bimëve të hortikulturës”, “Pemëtaria”, “Shtimi i bimëve dekorative”, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Msc. Rodion Gjoka

Msc. Rodion Gjoka ёshtё ekspert i çertifikuar mjedisi, drejtues i njësisë së mjedisit në Co-Plan, autor i një seri botimesh në fushën e cilësisë së mjedisit urban

Dr. Alkida Hasaj

Dr. Alkida Hasaj është pedagoge dhe lektore në Departamentin e Turizmit, në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

Prof. Dr. Bari Hodaj

Prof. Dr. Bari Hodaj është pedagog pranë Departamentit të Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peisazhit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Dr. Klodian Zaimi

Dr. Klodian Zaimi është Inxhinier Hidroteknik dhe kryetari i Qendrës Kombëtare të Parashikimit dhe Monitorimit të Rreziqeve Natyrore për Shqipërinë.

Prof. Asoc. Dr. Rezear Kolaj

Prof. Asoc. Dr. Rezear Kolaj është pedagog në Departamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural, të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Dr. Alban Jaupi

Dr. Alban Jaupi është pedagog në Departamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural, të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Ark. Irma Temali

Irma Temali është arkitekte e liçensuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës dhe kërkuese shkencore në fushën e arkitekturës.

Dr. Arta Hysa

Dr. Artan Hysa është kërkues shkencor në fushën zhvillimit të qëndrueshëm urban dhe lektor në Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë, në Universitetin “Epoka”.

Prof.Dr. Sokrat Jani

Prof. Dr. Sokrat Jani është pedagog në Departamentin e Shkencave Agronomike, të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, si dhe përgjegjës për Resurset Gjenetike të Bimëve Perimore në Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Prof. Dr. Albert Kopali

Prof. Dr. Albert Kopali është pedagog dhe lektor i lëndëve “Ekologji, Agroekologji dhe Biodiversiteti”, në Departamentin e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, në Universitetin Bujqësor të Tiranës.